Trần Tiến Anh
Trần Tiến Anh
前锋 : Phu Dong / 越南
生日 : (越南)
身高:
176cm
体重:
66kg
惯用脚:
-
97

Trần Tiến Anh 比赛